Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Vi er stolte af altid at have et stort sortiment på lager
og udbygger også løbende vor maskinpark og faglige kunnen

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Navergruppen A/S, Askvang 2, 3400 Hillerød

CVR nr.: 26 64 22 05

 

1. DEFINITIONER

Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs- og leveringsbetingelser:

”Kunden” betyder den juridiske enhed, selskab eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Navergruppen

”Navergruppen” betyder Navergruppen A/S eller Dansk Kobbersalg A/S, CVR nr.: 26 64 22 05

”Salgs- og leveringsbetingelser” betyder nærværende Salgs og leveringsbetingelser

”Produkt” betyder de af Navergruppen leverede produkter, som er genstand for en ordre afgivet af Kunden til Navergruppen

”Direkte leverance” betyder levering af Produkter direkte fra Navergruppens leverandør til Kunden.

 

2. GYLDIGHED

2.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer af Produkter fra Navergruppen A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.2 Disse Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse både i forhold til Navergruppens levering af Produkter til Kunden og i forhold til Direkte leverancer.

 

3 TILBUD, ORDRER OG SERVICEYDELSER

3.1 Alle tilbud fra Navergruppen, herunder tilbud på Navergruppens hjemmeside (www.navergruppen.dk), udgør alene en opfordring til Kunden om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Navergruppen.

3.2 Kundens ordre er ikke bindende for Navergruppen, førend Navergruppen har accepteret ordren.

3.3 En ordre vedrørende en Direkte leverance er altid betinget af, at Navergruppens leverandør accepterer ordren.

3.4 Kundens ordre og leveringen af de deri omfattede Produkter kan være omfattet af betaling af yderligere distributionsomkostninger.

3.5 Når Kunden har afgivet en ordre, kan Kunden ikke foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til specifikationer, medmindre dette accepteres af Navergruppen.

 

4. PRODUKTINFORMATION

4.1. Oplysninger om produktinformation; herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i Navergruppens kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder; herunder Navergruppens hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

4.2 Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet, vil alle Produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

4.3. Navergruppen hverken garanterer eller indestår for, at Produktet egner sig til Kundens behov/anvendelse, eller at Produktet har særlige egenskaber. Det er derfor Kunden, der er ansvarlig for at sikre, at Produktet egner sig til Kundens behov/anvendelse eller at Produktet har særlige egenskaber.

 

5. PRODUKTUDSKIFTNINGER

5.1 Navergruppen forbeholder sig retten til uden varsel at udskifte Produktet med et andet Produkt, herunder foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for Kunden.

 

6 LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

6.1 Såfremt leveringen af Produktet foretages af fragtfører udpeget af Navergruppen, overgår risikoen for Produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler Kunden et nærmere fastsat distributionstillæg for levering af Produktet. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.

6.2 I alle andre tilfælde end nævnt i pkt. 6.1 overgår risikoen for Produktets hændelige undergang ved Kundens eller en af Kunden udpeget fragtførers afhentning af Produktet fra det lager eller det sted, hvor Produktet henstår.

6.3 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller inden for en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, såfremt samtlige oplysninger eller informationer fra Kunden eller tredjemand, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet, er kommet til

Navergruppens kundskab. Der tages endvidere forbehold for forsinkelse fra Navergruppens leverandører.

6.4 Leveringstidspunktet i forhold til en Direkte leverance vedrørende levering af specialtilpassede Produkter, regnes fra det tidspunkt, hvor alle spørgsmål vedrørende leveringens udførsel er klarlagt, og ordren er endelig bekræftet af Navergruppens leverandør. Kunden er bekendt med, at det ikke altid er muligt at fastsætte et bestemt

leveringstidspunkt, hvorfor Kunden accepterer, at leveringen kan ske inden for en af Navergruppens leverandør nærmere fastsat periode.

6.5 Navergruppen forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

6.6 Vedrører ordren Produkter, som på ordredatoen ikke er på Navergruppens lager, vil Navergruppen inden rimelig tid underrette Kunden herom, samt oplyse hvornår levering forventes at kunne ske. Levering af restordre sker uden ekstra omkostninger for Kunden.

6.8 I forbindelse med leveringen skal Kunden straks foretage en grundig og passende undersøgelse af det leverede Produkt. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt har en synlig skade, skal Kunden straks og senest på leveringsdagen give Navergruppen meddelelse herom. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt havde en usynlig skade ved leveringen, skal Kunden senest 5 dage fra leveringen af Produktet til Kunden give meddelelse herom til Navergruppen. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at Navergruppen ikke har leveret det bestilte antal Produkter eller at Navergruppen ikke har leveret det faktisk bestilte Produkt, skal Kunden senest 5 dage fra leveringen af Produktet til Kunden give meddelelse herom til Navergruppen. Såfremt Kunden i forbindelse med leveringen af Produktet har kvitteret på et fragtbrev uden anmærkninger, er Kunden efterfølgende afskåret fra at gøre gældende, at det leverede Produkt havde en synlig skade ved leveringen eller at der ikke er blevet leveret det bestilte antal Produkter.

6.9 Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, er Kunden berettiget til ved en klar og tydelig meddelelse til Navergruppen at give en sidste rimelig frist for levering. Såfremt levering ikke sker inden for den således af Kunden fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved en klar og tydelig meddelelse til Navergruppen at annullere ordren i forhold til det forsinkede Produkt, forudsat at Kunden ved fastsættelse af den sidste frist for levering har oplyst, at Kunden vil annullere ordren, såfremt levering ikke finder sted, jf. pkt. 15.5. Hele dette pkt. 6.9 finder ikke anvendelse i forhold til Direkte leverancer.

6.10 Navergruppen er berettiget til at kræve betaling for rimelige omkostninger afholdt af Navergruppen, som følge af at leveringen har været udskudt på grund af Kundens forhold, herunder opbevaringsomkostninger samt ekstra håndterings- og transportomkostninger. Det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt skal i så fald anses for leveringstidspunktet i relation til de aftalte leveringsbetingelser, herunder særligt risikoens overgang.

 

7. EMBALLAGE

7.1 Emballering af Produktet sker for Kundens regning, medmindre andet er aftalt.

7.2 Kunden må ikke ændre, fjerne eller slette Produktets etikettering eller originalemballering og ej heller slette advarsler, mærkning, meddelelser eller kendetegn, som udgør en del af eller er anført på Produktet eller Produktets emballage.

 

8 PRISER

8.1 Alle priser er angivet i enten danske kroner eller euro og er angivet eksklusive moms, distributionstillæg, gebyr mv.

8.2 Navergruppen er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på det bestilte Produkt som følge af forøgede omkostninger for Navergruppen, herunder dokumenterede ændringer i valutakurser, forhøjelse i terminal- og transportomkostninger, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos Navergruppens leverandører.

Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i prisdannelsen i forhold til Produkter i form af stål, rustfrit stål, aluminium, metaller og lignende, herunder fastsættelsen af bindende mindstepriser samt indførsel af anti-dumpingtold, udligningstold, eller anden form for særtold, afgift og lignende.

8.3 Navergruppen er berettiget til at kræve betaling for tiloversblevet materiale ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger, medmindre andet er aftalt.

8.4 Der tages generelt forbehold for tryk/tastefejl og udgåede varer i kataloger og på Navergruppens hjemmeside.

 

9 BETALING

9.1 Alle betalinger er netto kontant med de til enhver tid værende betalingsmetoder; dog kan betalinger på kr. 10.000 eller der over ikke ske kontant. Når Kunden har handlet to gange hos Navergruppen, kan der aftales en individuel kreditramme i en særskilt kreditaftale. Kreditten er gældende, når kreditaftalen er underskrevet af

begge parter, og Navergruppen har sendt en e-mail med bekræftelse på, at Kunden er blevet tildelt en konto i Navergruppens bogføringssystem.

9.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Kunden betale rente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. Desuden er Navergruppen berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

9.3 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Navergruppen og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

10. EJENDOMSFORBEHOLD

10.1 Med de begrænsninger, der måtte følge af ufravigelige lovbestemmelser, forbeholder Navergruppen sig ejendomsretten til det solgte Produkt, indtil den fulde købesum inklusive eventuelt påløbne omkostninger, rente mv. er betalt til Navergruppen.

 

11 RETURNERING

11.1 Kunden kan inden for en frist på 8 dage efter levering, returnere købte Produkter, forudsat at Produktet er i ubeskadiget stand og returneres i original emballage for så vidt det er muligt. Ved returnering er det en betingelse at Kunden fremsender kopi af fakturaen.

11.2 Navergruppen afholder ikke omkostningen til fragt ved returnering

11.3 Forudsat at Produkterne, som returneres, er i en stand som Navergruppen vil acceptere, og fakturakopien medfølger, jf. pkt. 11.1 tilbagebetales nettobeløbet for de returnerede Produkter, fratrukket et administrationsbeløb

på 20% af nettobeløbet; dog minimum kr. 450,00.

 

12 GARANTI FRA FABRIKANT/PRODUCENT

12.1 Såfremt fabrikanten/producenten af Produktet yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene fabrikanten/producenten hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod Navergruppen som følge af fabrikantens/producentens garanti.

12.2. Navergruppen yder en forlænget garanti (ombygningsret) efter udløb af den gældende producentgaranti på alle Naver produkter, jf. pkt. 12.1. Det købte Produkt skal på købstidspunktet have en nettoværdi på minimum kr. 5.000, førend Produktet er omfattet af garantien. Betingelsen for, at Produktet er omfattet af den forlængede

garanti, er, at der kan forevises fakturakopi for købet. Garantien omfatter levering og montering i Danmark, hvor det alene er Naver Produkter, som indgår i bygningsdelen. Endvidere forudsættes det, at montagen er udført i henhold til gældende forskrifter på montagetidspunktet, og at Produktet ikke har været udsat for usædvanligt vejrlig eller miljøpåvirkninger. Garantien omfatter utætheder forvoldt af flydende vand; dog med undtagelse af sne, is og frostpåvirkninger. Følgeskader dækkes ikke af garantien.

 

13 MANGLER OG REKLAMATION

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel ved Produktet, som Kunden har eller burde have opdaget, skal Kunden straks og senest 5 dage fra leveringen af Produktet give Navergruppen meddelelse herom (reklamere) samt anføre, hvori manglen består. Reklamationen skal sendes pr. mail eller post bilagt fakturakopi og tydelig fotodokumentation, der viser manglen. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den mangel, som Kunden påberåber sig ved Produktet, var til stede på tidspunktet for leveringen af Produktet til Kunden, jf. pkt. 6. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Navergruppen er ansvarlig for, har Navergruppen ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har påført Navergruppen.

13.2 Afhjælpning af mangler ved Produktet vil efter Navergruppens valg ske enten ved udbedring af manglen eller ved omlevering. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med udbedring eller omlevering, herunder omkostninger til montering og installering af det omleverede Produkt.

13.3 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.2 ikke indenfor rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende Salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for Navergruppens regning, forudsat at dette sker på fornuftig og rimelig måde,

og efter at Navergruppen er varslet herom. Navergruppens ansvar for en sådan reparation hos tredjemand er begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og Navergruppens ansvar for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige Produktets pris. Alternativt er Kunden berettiget til at fastholde købet og fordre et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højest 15 % af købesummen for Produktet. Såfremt manglen kan anses for væsentlig, er Kunden i stedet berettiget til at annullere ordren samt eventuelt kræve erstatning, jf. pkt. 15.5.

13.4 Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdagen, jf. pkt. 6, påberåbt sig en eventuel mangel ved det leverede Produkt overfor Navergruppen, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes Produktet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved ordrens indgåelse, forkortes denne periode

forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Navergruppen sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte Produkt i et tidsrum af 12 måneder, dog således at Navergruppens mangelansvar ikke for nogen del af det solgte Produkt kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra det oprindelige

leveringstidspunkt.

 

14 BYGGELEVERANCER – UDVIDET REKLAMATIONSPERIODE

14.1 For så vidt og i det omfang det leverede Produkt skal anvendes til byggeri i Danmark, hvor AB92 eller ABT93 finder anvendelse, udvides den 12 måneders reklamationsperiode i henhold til pkt. 13.4 i disse Salgs- og leveringsbetingelser som følger: Ved mangler, der trods omhyggelige undersøgelser af Kunden eller Kundens kunde ikke kunne konstateres ved leveringen, ophører Navergruppens mangelansvar 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori det leverede Produkt er anvendt, dog højst 6 år fra leveringen af Produktet til Kunden. Reparation eller udskiftning af et Produkt under den udvidede reklamationsperiode medfører ingen forlængelse af den 5-årige henholdsvis 6-årige reklamationsperiode.

 

15 ANSVARSBEGRÆNSNINGER VED FORSINKELSE, MANGLER ELLER FEJLLEVERANCER

15.1 Navergruppen kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte Produkt, medmindre Navergruppen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan henføres direkte til Navergruppen.

15.2 Navergruppens samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Produktets pris.

15.3 I forhold til Direkte leverancer er Navergruppen i intet tilfælde ansvarlig for Kundens tab i anledning af leverandørens forsinkede levering af Produktet.

15.4 Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden Navergruppens skriftlige samtykke fritager Navergruppen for enhver forpligtelse i forhold til Produktet.

15.5 Såfremt Kunden berettiget annullerer ordren som følge af en væsentlig mangel eller væsentlig forsinkelse og foretager køb af et produkt svarende til Produktet, kan Kunden kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af Navergruppen, som

dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde eller forsinkede Produkt. Kunden har herudover ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af annulleringen af ordren, herunder transportomkostninger eller lignende.

15.6 Følgende omstændigheder (force majeure) medfører ansvarsfrihed for Navergruppen, såfremt de forhindrer levering af Produktet eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

15.7 Det påhviler Navergruppen inden rimelig tid skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 15.6.

15.8 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, jf. pkt. 15.6, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af Produktet, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse,

uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

16 PRODUKTANSVAR

16.1 For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Salgs- og leveringsbetingelser.

16.2 Navergruppen kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Navergruppen eller andre, som Navergruppen er ansvarlig for.

16.3 Navergruppen er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et Produkt, efter levering er sket. Navergruppen er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden, eller på Kundens produkter, hvori et Produkt indgår.

16.4 Navergruppen er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af at Navergruppen har leveret et defekt Produkt til Kunden, medmindre Kunden kan dokumentere, at Navergruppen har handlet groft uagtsomt eller

forsætligt.

16.5 Kunden skal friholde Navergruppen for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Navergruppen, i det omfang Navergruppen i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

 

17 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

17.1 Navergruppen er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.

 

18 ÆNDRINGER

18.1 Navergruppen forbeholder sig retten til at ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af Salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på www.navergruppen.dk

 

19 LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

19.2 Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse Salgs og Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses enten ved direkte forhandling mellem parterne eller mediation skal indbringes for Retten i Hillerød, Danmark.